วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

bhutan 6 12 2562

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจําประเทศไทย เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวภูฏานมาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563

 

bhutan1 6 12 2562

 

ซึ่งแผนการดำเนินความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้หารือร่วมกับนายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (H.E. Mr. Tshewang Chophet Dori)เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา

 

*************************************************************

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 ธันวาคม 2562