วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

93587

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมี นายโกวิท คูพะเนียดผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษา สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้แทนโรงเรียน ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

93648

93590