วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563

               เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ
               โดยที่ประชุมได้หารือการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.
เพื่อแก้ปัญหาภารกิจของศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และมีมติการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ศธจ.-สพท. 2 ประเด็น คือ 

               1️. การแก้ปัญหาเรื่องบุคลากร "ทำระดับจังหวัดแต่อยู่ในส่วน สพฐ."
               2️. ให้ สป. และ สพฐ. วิเคราะห์และวางแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำงานนำเสนอคณะกรรมการฯ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1