วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

030220moePR0300002

030220moePR0300001

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ได้พบปะ พูดคุยและหารือกับ นายสาครชัย พุฒศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นายนิพนท์ นนธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ดร.จิตรฐิกานต์ สบายจิตร ศึกษานิเทศ สพป.อบ.4 และนายแสงทอง นนท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป

     จากนั้น เวลา 08.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายนิพนท์ นนธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดร.จิตรฐิกานต์ สบายจิตร ศึกษานิเทศ สพป.อบ.4 และนายแสงทอง นนท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาปู่ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ รายการรอบรั้วเสมา ช่วงผู้บริหารสนทนา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา และวิทยุการศึกษา ประเด็นการสำรวจปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนมาก คือ ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก ทำให้ต้องจัดการเรียนรวม เรียนคละชั้น คุณภาพการศึกษาไม่เทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและหาวิธีการในการบริหารจัดการให้ได้ภายใต้ข้อจำกัดที่มี โดยต้องเปิดโอกาสให้องค์กร/ชุมชน/เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น

     และเพื่อให้ทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ได้กำหนดให้มีการศึกษาเชิงลึกในเรื่องดังกล่าว โดยเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นกรณีศึกษา และจะได้แต่งตั้งคณะทำงานวิจัย เพื่อศึกษากรณีดังกล่าว ผลที่ได้จะนำเสนอทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.