วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

433500

433476

70783

433501

433499

70780

70781

     วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-10.30 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น 1 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงสื่อมวลชนที่เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง