วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายถาวร  พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงาน ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ได้นำครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 170 คนเข้าร่วมโครงการ จากนั้น นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.ตำบลบางทรายใหญ่ สังกัด กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

46311

46310

     การอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ตามหลักสูตรจิตอาสา 904 ของวิทยากร “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62 และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม การนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือการฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาล สามารถรู้ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมนำไปขยายผลให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในระดับอำเภอและตำบลได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ต่อไป

IMG 1949

46306

46317

46305