วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

040320moePR0100002

040320moePR0100001

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม. 29 (ว่าที่ รท.วิเศษ แก้วมีศรี ผอ.โรงเรียนอำนาจเจริญ) นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา (นายนิยม รักพรม ผอ.โรงเรียนปทุมราชวงศา) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาพื้นที่ใกล้เคียง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. 29 และคณะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายพินันท์ ปรัชญานุวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

     โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 536 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 35 คน ในการนี้ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดมีชีวิต ธนาคารขยะ โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งสวนครัว การสอนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการสร้างอาชีพ การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education, Coding และ Active learning ฯลฯ และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุดโดยให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการการคิดวิเคราะห์แล้วลงมือปฏิบัติ มีรูปแบบการสอนหลากหลายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของบุคคลและชุมชน และได้พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning (ครูได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และดำเนินการสอนแบบ Active learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบ ๑๐๐%) การจัดและออกแบบการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน (Coding) การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education การจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต และได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยได้น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับนักเรียนโดยบูรณาการเข้ากับกิจการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และได้จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้วิถีพอเพียง

     ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ : 1) ขาดบุคลากรและวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ 2) การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สามขาดครูเจ้าของภาษามาช่วยสอน 3) ขาดงบประมาณในการสร้างโรงอาหาร