วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

040320moePR0200002

040320moePR0200001

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ นายสหลาภ มิ่งไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสามัคคี คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมความพร้อม โดยจัดและให้บริการทางการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การให้บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ การให้บริการที่บ้าน และการให้บริการที่หน่วยบริการ มีเขตพื้นที่การให้บริการ จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอลืออำนาจ อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอชานุมาน และอำเภอปทุมราชวงศา มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 46 คน มีนักเรียนทั้งหมด 170 คน จำแนกตามประเภทความพิการ ได้ดังนี้ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น จำนวน 8 คน 2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 8 คน 3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 71 คน 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว จำนวน 35 คน 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2 คน 6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จำนวน 2 คน 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จำนวน 1 คน 8) บุคคลออทิสติก จำนวน 23 คน และ 9) บุคคลพิการซ้อน จำนวน 20 คน

     ในการนี้ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า การทอผ้าพื้นเมืองซาโอริ การเลี้ยงปลาและกบในบ่อซีเมนต์ การปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะเลี้ยงเห็ด พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ USO NET เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหน่วยบริการต่าง ๆ และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการศึกษาบุคคล (Individualized Education Program : IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individual Family Service Plan : IFSP) และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พุทธศักราช 2561 และได้นำเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาคนพิการ การแข่งขันทักษะกลไก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) เมื่อเด็กมีความพร้อม และสามารถพัฒนาตนเองตาม 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะทางการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้สติปัญญาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และผ่านการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด สามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพ จะดำเนินการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน โรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และส่งต่อเพื่อประกอบอาชีพกับครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     ปัญหาที่พบ คือ 1) ผู้เรียนแต่ละคนมีข้อจำกัดและสภาพความพิการแตกต่างกัน ทำให้การฝึกทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการเรียนรู้จากฐานการเรียนต่างๆ ไม่เท่ากัน ครูต้องดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 2) นักสหวิชาชีพไม่เพียงพอในการให้บริการเฉพาะด้าน เช่น นักกายภาพบำบัด นักอรรถบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น