วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

040320moePR0300002

040320moePR0300001

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน (Agenda Based) 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ บ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 13.00 น.นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน (Agenda Based) 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง