วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

050320morPR030005

050320morPR030001

     ในวันที่ 25 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฯ ของสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง พบว่าสถาบันการศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ครบถ้วน

050320morPR030002

     1. โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 : นายไพทูล มูลหล้า (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด โดยตระหนักถึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ทั้งทักษะการใช้ชีวิต ทักษะอาชีพ และมุ่งหวังให้นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรม เป็นคนดีของชุมชน สังคม ประกอบกับการมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้อย่างดี ส่งผลให้เกิดบรรยากาศ “ความสุขในโรงเรียน”

050320morPR030003

     2. โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สังกัด สพป.สระแก้ว เขต1 : นางผกาพร พรหมดำรง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม “ตาราง 4 ช่อง 7 ชั้นตอน” เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนคำยากภาษาไทย และเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ได้นำไปต่อยอดใช้ประโยชน์

     เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถดูแลนักเรียนได้ใกล้ชิด พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถดำเนินกิจกรรมปลูกฝังระเบียบวินัยและทัศนคติที่ถูกต้องด้วยกิจกรรมหลายหลาย ประกอบกับอยู่ในพื้นที่ที่มี internet ความเร็วสูง สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจาก สพป.สระแก้ว เขต1 ด้านการจัดบุคลากรของสถานศึกษาเป็นอย่างดี

050320morPR030004

     3. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี : นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว (ผู้อำนวยการ) และนายไพรัช เผื่อนด้วง (ผู้จัดการทั่วไส่วนงานบริหาร HONDA) และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พบว่าทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อ "สร้างคนดี" โดย ผู้บริหารสถาบันจะต้องกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนานักศึกษาเป็นสำคัญ และ
     - นักศึกษา : พัฒนาทักษะ และวินัยให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
     - สถาบันการศึกษา : ให้ความรู้ด้านวิชาการ สมรรถนะพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้เป็นมาตรฐาน สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน
     - ศูนย์บริการ : ฝึกนิสัยอุตสาหกรรม ทักษะที่จำเป็นและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 กำหนดนโยบานให้จังหวัดในเขตตรวจราชการได้บูรณาการสรรพกำลังเป็น“ประชาคมการศึกษาจังหวัด” เพื่อประสานนโยบาย ทรัพยากร และกิจกรรม ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเชื่อมโยงสู่ระดับภาค และประเทศต่อไป การร่วมให้คำปรึกษาและดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับจังหวัด จะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานด้านการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมโดยใช้การศึกษาเป็นฐาน ตลอดจนเป็นช่องทางในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาของจังหวัดเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นสำคัญ