วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

110320moePR00100002

110320moePR00100001

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดท่า (ปัจฉิมทิศสามัคคี) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน (Agenda Based) 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดท่า(ปัจฉิมทิศสามัคคี) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง