วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

110320moePR00200003

110320moePR00200001

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศณีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

110320moePR00200002

     เวลา 13.00 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และติดตามนโยบายจุดเน้นเฉพาะด้าน (Agenda Based) 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน และหน่วยรับตรวจในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี