วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

190320opsPR0100006

190320opsPR0100001

     เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2562 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ (รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยพบว่า ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. ได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัดได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกัน

หน่วยงานสถานศึกษา ในจังหวัดนครนายก :
     - สร้างความร่วมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการส่งต่อผู้เรียนตามความต้องการของแต่ละบุคคล
     - ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนตามความสนใจแต่ละบุคคล โดยความความร่วมมือของทุกหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานระดับจังหวัด
     - ความเข้มแข็งของศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครอง ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนร่วม ตลอดจนการฝึกอาชีพที่เหมาะสม และประสานกับสถานประกอบการรองรับการทำงาน

190320opsPR0100002

หน่วยงานสถานศึกษา ในจังหวัดปราจีนบุรี :
     - มีความเข้มแข็งทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับ ทำให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับสูงสุดในระดับประเทศ
     - ให้ความสำคัญกับระบบการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อของผู้เรียนแต่ละระดับ

190320opsPR0100003

สำนักงาน กศน.ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จันทบุรี
     - มีการสอนอาชีพโดยจัดหลักสูตรระยะสั้น“อาชีพกลุ่มสนใจ" ได้ตามความต้องการของชุมชน
     - ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center – OOCC) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในการแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ วางจำหน่ายหรือสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์
     - จัดหลักสูตรการสอนสำหรับผู้สูงอายุที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

190320opsPR0100004

หน่วยงานสถานศึกษา ในจังหวัดตราด :
     ประชาคมการศึกษาจังหวัดตราด” ได้ร่วมกันจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องยึดโยงกับนโยบายของจังหวัด (ด้านการท่องเที่ยว) (ด้านการเกษตร) (ด้านการค้าชายแดน) ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นระบบ สามารถเป็นแบบอย่างได้

190320opsPR0100005

     การตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก “ศูนย์ปัญจวิทยาคาร” อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็นศูนย์การเรียนขนาดเล็กในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5 โรงเรียนในเขต ต.คลองใหญ่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด ประกอบด้วย โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) และโรงเรียนวัดบางปิดบน ดำเนินการรวมชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่างฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน

     พบว่า ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา นายก อบต. ได้ร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่น สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง ว่าการควบรวมนี้จะส่งผลดีกับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ตลอดจนสามารถระดมความร่วมมือดำเนินกิจกรรม เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ