วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 / 2563 เพื่อติดตามนโยบายด้านการศึกษาจากการประชุมร่วมกับพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย การเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ, การทำงานกับเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์, การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ E-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” , การติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา, การสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวมทั้งการพัฒนาครูและการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลาม และการนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     โดยพันเอก สุตศรัณย์ ลำเจียก และพันเอก เจน สุขศรีทอง ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี