วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 
     วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีจำนวนผู้ติดเชื่อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นรายวัน  โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 
 
 
     โดย ดร. วาทิต มีสนุ่น ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนระมัดวังตนเอง รู้จักป้องกันตนเอง และบุคคลรอบตัว ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ มีแก้วน้ำ ภาชนะส่วนตัวสำหรับใช้รับประทานอาหาร งดใช้ภาชนะส่วนกลาง อีกทั้งขอให้บุคลากรวิเคราะห์ข่าวสาร หรือประกาศต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน อย่าตื่นตระหนก เพราะมีทั้งข่าวสารที่เป็นจริงและข่าวสารที่เป็นเท็จ สำหรับมาตรการหมุนเวียน สลับกันทำงานนั้น ในวันที่ข้าราชการรายใดนำงานไปปฏิบัติที่บ้าน (work from home) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการเป็นรายวัน และเตรียมพร้อมรับคำสั่งปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 
     ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารสำนักงาน โต๊ะทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง