วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

S  34381834

 

            วันที่ 8 มิถุนายน  2563 นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนผดุงราษฎร์ และโรงเรียนวัดจุฬามณี เพื่อสร้างการรับรู้ และ ชี้แจงความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำผลการตรวจติดตามดังกล่าว เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัย สั่งการ เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

S  34381836 

 S  34381837

S  34381838

S  34381839

S  34381840