วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

030720opsPR0200001

     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) โรงเรียนแก่งคอยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และประชุมหน่วยตรวจรับในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังการเปิดภาคเรียน

030720opsPR0200002