วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

15-12-2017 01

 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายบัณทิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 7/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานองค์กรหลัก, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.,

ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

15-12-2017 02

 

 

สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.