วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย   กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประเมินและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในสถานศึกษาที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และอาชญากรรมในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทราบและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัยต่างๆ