วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Mapping the Digital 22 12 2563Mapping the Digital3 22 12 2563          คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ Ms. Christiane Kitchakarn จากมูลนิธิโซรอปทิมิสต์ กรุงเทพฯ (Soroptimist International Bangkok) พร้อมด้วย Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator: UNRC) Ms. Atsuko Okuda) ผู้อำนวยการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (International Telecommunication Union: ITU) และ Ms. Geraldine Ansart หัวหน้าสำนักงาน (Chief of Mission) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจุลจอมเกล้า ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Mapping the Digital2 22 12 2563          ในโอกาสนี้ UNRC และ ITU ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง Mapping the Digital Divide in the School Education of Thailand ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์การเข้าถึงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาและชุมชนในประเทศไทย วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ โรงเรียนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เกินร้อยละ 90 แต่พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับความเสถียรของเครือข่ายสัญญาณ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโรงเรียนมีมากกว่าในระดับชุมชน โดยประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดร้อยละ 20 มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีน้อยกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษายังไม่พบความเหลื่อมล้ำทางเพศ Mapping the Digital4 22 12 2563          ในประเด็นความร่วมมือนั้น มูลนิธิโซรอปทิมิสต์ กรุงเทพฯ (Soroptimist International Bangkok) มีความพร้อมในการสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการในการช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลบางส่วน และประสงค์จะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการของมูลนิธิฯ มีประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ ยังขาดแคลนและมีปัญหาในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงศึกษาธิการจะได้ร่วมมือกับมูลนิธิฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

Mapping the Digital5 22 12 2563สรุป/เรียบเรียง: กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
ภาพประกอบ : พิมพ์ชนา ดาราธวัช
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563