วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด (ประธาน) วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

32