apec 27 02021

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วย นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปควาระพิเศษ (special session of APEC EDNET) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

apec1 28 1 2564

          การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ 1) พิจารณาสรุปรายงานแบบสำรวจเรื่องผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 2) หารือรูปแบบการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคแบบออนไลน์ 3) ร่วมกำหนดประเด็นสำคัญสำหรับการดำเนินกิจกรรมของเอเปคตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยยุทธศาสตร์เอเปคด้านการศึกษา พ.ศ.2549 - 2573 (Action Plan of APEC Education Strategy 2016 – 2030) และ 4) พิจารณาการจัดประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเปค โดยในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ท่ามกลางวิกฤตสุขภาพทั่วโลกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ประชุมจะได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของเขตเศรษฐกิจสมาชิก ในโอกาสเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แลกเปลี่ยนกับที่ประชุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยให้ข้อคิดเห็นว่าเขตเศรษฐกิจสมาชิกอาจพิจารณาความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาสถานศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนพิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือสามารถสานต่อได้อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยเห็นว่านิวซีแลนด์ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ประจำปี 2564 สามารถพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดประชุมที่สั้น กระชับ โดยคำนึงถึงห้วงเวลาที่มีความแตกต่างกันข้ามทวีป มีหัวข้อการพิจารณาชัดเจน และมีห้วงเวลาเพียงพอให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

apec2 28 02021

          ท้ายที่สุด ผู้ประสานงานเอเปคด้านการศึกษาได้ขอบคุณนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมและสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ประสานงานจะได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมและกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกต่อไป

apec4 28 02021

สรุป/เรียบเรียง : กชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 27 มกราคม 2564