วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านทาง Video Conference โปรแกรม ZOOM

1

         สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต
โดยปกติของประชาชน ทั้งมิติเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบ
ให้คนไทยที่ทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลเห็นความสำคัญของการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้มอบหมายให้กระทรวงต่างๆ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในหลักสูตรที่เข้ารับการฝึก และส่งเสริมให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ให้สามารถพึ่งตนเอง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ซึ่งกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่การสัมมนาในวันนี้
มีผู้เข้าร่วม จำนวน 180 คน ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 140 คน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม
จากหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน กำหนดจัดกิจรรมระหว่าง
วันที่
1 – 2 กันยายน ๒๕๖4 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โปรแกรม ZOOMจำนวน 28 สถานี โดยมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสถานีหลัก
และ กศน.ตำบล เป็นสถานีย่อยในการจัดสัมมนา ซึ่งมีหัวข้อในการสัมมนา ดังนี้

1. แนวทางการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

2. การเขียนโมเดลธุรกิจ

3. การตลาด 4.0

4. กลยุทธ์การสร้างตลาดออนไลน์

5. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพด้วยตนเอง Startup

6. การเงินพื้นฐานสำหรับ sme

7. การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ จากนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ

8. ข้อมูลจากสถาบันทางการเงินเพื่อการลงทุนสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักจัดหางานจังหวัดปัตตานีบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์จำกัด บริษัทแม่ดาออนไลน์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

4

56

         ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และพึ่งพาตนเองได้ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้การจัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)เกิดขึ้นได้ ผมเชื่อว่ากิจกรรมที่น่าสนใจเช่นนี้ จะเป็นกิจกรรมที่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และพึ่งพาตนเองได้ อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปัจจุบันต่อไป

78

9

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino aresbet