วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ด้วยโปรแกรม Zoom

0

         ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อสารธารณชน และหน่วยงานทางการศึกษาเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงานทุกสังกัดในระยะยาว และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลให้แก่บุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน ได้รับรู้ มีความเข้าใจอันดี ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมบูรณาการงานสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาตามบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2

3 

         สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference System) ด้วยโปรแกรม Zoom ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการสร้าง Infographic เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) หลักสูตรการตัดต่อวีดีโอ/วีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) รวมจำนวน ทั้งสิ้น 150  คน  

4

5

 

7

          ทั้งนี้ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีศักยภาพและสมรรถะ ในด้านการประชาสัมพันธ์ ในบทบทของพื้นที่ตามสถานการณ์และสังคมปัจจุบัน เพื่อดำเนินงานสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาที่สำคัญ ๆ รวมถึงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อสาธารณชน ทำให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

9

8

11

 

süpertotobet bahissenin bahissenin
marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel canli casino ecopayz kaçak iddaa canli bahis iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canli skor süperbahis mobilbahis
bahigo bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri betist 1xbet asyabahis betebet betgaranti betlike betvole ligobet pinbahis polobet verabet