วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร การฝึกอบรมครูและบุคลากรแกนนำการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑ – ๓) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ 
โดยมี
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. พัชรี ผลโยธิน และดร. นฤมล เนียมหอม
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นครูและบุคลากรจากสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  จำนวน  ๗๐  คน 
 

อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0003 อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0008อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0049 อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0038อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0011 อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0014อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0061 อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0062อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0013 อบรมแกนนำปฐมวย ๑๘๐๓๑๓ 0030