วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

PowerPoint อบรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จำนวน 311 ผืน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในการนี้ได้ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการและค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในบริเวณลานด้านหน้าอาคารหอประชุมด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

56909

 

2

3

4