วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มีนาคม 2561เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2561) ครั้งที่ 1/2561

 

140661 1

 

140661 3

 

140661 4

 

140661 2