วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ และหน่วยงาน
ทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย สพป.เพชรบุรี เขต 1 , สพป.เพชรบุรี เขต 2, สพม.10, กศน.จังหวัดเพชรบุรี, ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, 
ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เขตตรวจราชการที่ 5 
คณะผู้ตรวจติดตามฯ นำโดย ดร.นิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ไกร  บุญบันดาล ที่ปรึกษาภาคประชาชน จังหวัดเพชรบุรี
พร้อมด้วย
บุคลากรศึกษาธิการภาค 5   
บันทึกภาพ:วีรยา  ทองนวล   
ข่าว: สายใจ  จิรชีพพัฒนา

รบผตรวจ 14 ม.ค. ๑๘๐๓๑๔ 0001

รบผตรวจ 14 ม.ค. ๑๘๐๓๑๔ 0002

รบผตรวจ 14 ม.ค. ๑๘๐๓๑๔ 0025

รบผตรวจ 14 ม.ค. ๑๘๐๓๑๔ 0019