วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

รบศธจ.3

 

วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ต้อนรับ นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีแขกมีผู้เกียรติให้การต้อนรับจำนวนมาก

รบศธจ.1รบศธจ.4

 

 

รบศธจ.5