วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจาก ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม และเป็นการแสดงออกถึงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
JEE 5872 resize

JEE 5974 resize

JEE 6012 resize

JEE 6012 resize

JEE 6112 resize

JEE 6213 resize

JEE 6237 resize