วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นายรังสรรค์  อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงาน ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยจัดขึ้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้รับเกียรติจากนายธันวา ดีช่วย อดีตศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี และนายสมชาย ประวัติศรีชัย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติในพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร

2018041102

2018041103

2018041101