วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ณ อินทาราม เมืองเพชรบุรี  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และ
นายพนัส  ทองภูเบศร์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ทำบุญเลี้ยงพระเวลาเพล สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 
บันทึกภาพ:ทีมงานประชาสัมพันธ์  ข่าว:สายใจ  จิรชีพพัฒนา

2561-04-11-3 ๑๘๐๔๑๑ 0014

 

2561-04-11-3 ๑๘๐๔๑๑ 0067

 

 

สงกรานต ๑๘๐๔๑๑ 0045

 

 

 

บญ1 ๑๘๐๔๑๑ 0001

บญ2 ๑๘๐๔๑๑ 0003

บญ3 ๑๘๐๔๑๑ 0005

บญ3 ๑๘๐๔๑๑ 0016