วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.ลำพูน ร่วมสรงน้ำพระเถระ และสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองลำพูน

4

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายศิริเศรษฐ  ศรีกอก  รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และผู้แทนข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และรดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและเพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยเวลา 09.00 น. สรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือลำพูน

เวลา 09.30 น. สรงน้ำพระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน

เวลา 10.00 น. สรงน้ำพระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน ณ วัดช่างฆ้อง อำเภอเมืองลำพูน

เวลา 11.00 น. รดน้ำดำหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง  ไชยเสน  และนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน

เวลา 12.15 น. รดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

1

2

3

5

6

7

8