วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการศึกษาปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

RbProvincial002