วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ประชมชแจง

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปาง ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางฯ

 

ประชมชแจง1ประชมชแจง2

 

ประชมชแจง4