วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมทองอุไร ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2561  
ประธานที่ประชุม นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อพิจารณาการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ
, โครงการครูกิตติมศักดิ์สร้างเมืองเพชร,
การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์(สควค.) ฯลฯ   
บันทึกภาพ:ข่าว:สายใจ  จิรชีพพัฒนา

2561-05-15 ๑๘๐๕๑๖ 0011

2561-05-15 ๑๘๐๕๑๖ 0004

2561-05-15 ๑๘๐๕๑๖ 0001