วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้ ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมหน่วยงานในสังกัดรับถ้วยกาแฟต่อจากกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด "กาแฟยามเช้า" ในครั้งต่อไป ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

http://www.poephayao.com/web60/doc-44.html

ฉบบท 53-61