วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายรังสรรค์  อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานตามนโยบายจุดเน้น การตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ งานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง เฉลิมพระเกียรติ ร.10  ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 และการประกวดระเบียบแถว วันที่ 11 มิถุนายน 2561

2018051601