วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 58 ปี โรงเรียนแจ้งวิทยาและทอดผ้าฝ่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาพระราชวชิรโมลี ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา

p2