วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายภิญโญ  จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 58 ปี โรงเรียนแจ้งวิทยาและทอดผ้าฝ่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาพระราชวชิรโมลี ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนแจ้งวิทยา

p2