วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ

01

 

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนางปัทมาพร  ใบสุขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 โดยมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นผู้จัดประกวดฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมให้เยาวชนคุณธรรม นำความรู้ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ นำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ลูกเสือมีความรัก ความสนใจเห็นคุณค่าในกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งขึ้น  โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน
3 กอง คือ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

           กองลูกเสือที่ชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน ซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับประเทศ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานครต่อไป

1

25386

 

DSC 0071

DSC 0072

DSC 0075

DSC 0077