วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัด "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา

ทุกวันพุธที่สองของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ

และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ดร.พนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการส่งต่อถ้วยกาแฟ

ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด "กาแฟยามเช้า" ในครั้งต่อไป

สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

อำนวยความสะดวกโดย นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

ฉบบท 66-61