วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศธจ.ปราจีนบุรี จัดประชุมคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC)

  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

 

PEC-2-61  0010

        วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา จาก 4 กระทรวง  20 หน่วยงานหลักในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 

       ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PEC) มุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการ ด้วยหลัก 3 ประสาน คือ ประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรม    อนึ่งการประชุมดังกล่าวได้เชิญคณะทำงานสนับสนุนประชาคมการศึกษาจังหวัด จากทุกอำเภอ (PEC อำเภอ) เข้าร่วมประชุมด้วย

PEC-2-61  0018 PEC-2-61  0014 PEC-2-61  0013 PEC-2-61  0012 PEC-2-61  0002PEC-2-61  0017