วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลการทางการศึกษาทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 

 

 

14062561 1 

 

14062561 3

 

14062561 4

 

14062561 6

 

14062561 5

 

14062561 2