วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มงานต่างๆ ได้ออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 23 โรงเรียน โดยเน้นให้ติดตามใน 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน และด้านคุณภาพของอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เหมาะสมและเพียงพอแก่จำนวนนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ให้ความสำคัญ พร้อมร่วมกันหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง

19862

19866

35195831 2070108329943773 3726568326160187392 n

35201911 2391964357483955 544452834947497984 n

ops31-01-5-61 resize