วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มิถุนายน 2561กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนฤทธิไกรศึกษาเขตลาดพร้าว และโรงเรียน    ณัฐวุฒิวิทยา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยกระดับคุณภาพการศึกษา

ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0013-298x223 ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0058-223x298 ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0025-298x223ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0002-298x223 ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0006-298x223 ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0016-298x223  ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0031-298x223 ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0034-298x223 ออกนเทศ-14-มย-61 180614 0040-298x223