วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 13.00 - 14.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ โดยได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายอาสามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีนำร่อง จำนวน 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายวัดโพธิ์เก้าต้น เครือข่ายอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน เครือข่ายวัดพิกุลทอง เครือข่ายวัดประโชติการาม เครือข่ายวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เครือข่ายเตาเผาแม่น้ำน้อย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี เครือข่ายสวนรุกขชาติเมืองโบราณบ้านคูเมือง และเครือข่ายวัดไทร เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตามรูปแบบประชารัฐ ณ สถานีวิทยุ อสมท. สิงห์บุรี คลื่น 91.25 MHz ดำเนินรายการโดย คุณปณิธาน เศตะพราหมณ์ (ดีเจอ๋อย)
JEE 1104 resize

S  203284492 resize

JEE 1098 resize