วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลได้รับมอบหมายจาก ท่านอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 2 ของผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 ท่านศักดิ์ สมบุญโต และคณะผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

w2

 

 w4       w6

 

 

 

w1