วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ณ โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้ง ดร.พนิต ใหม่ประสิมธิกุล

รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้

 

ฉบบท 89-61