วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2561  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 2 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงและร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จำนวน 6 เรื่อง และมีเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 13 เรื่อง ครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาการศึกษาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน  8,000 บาท  ให้กับนางสาวโชติกา บุญแสน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  แผนกบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนต่อไป และนายมุนี พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ สพป.สิงห์บุรี ได้นำเด็กนักเรียนมามอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ไข่ไก่ และมะนาว) ให้แก่ประธาน/คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 3
JEE 3423 resize

JEE 3405 resize

JEE 3412 resize

JEE 3427 resize

JEE 3442 resize

JEE 3432 resize

JEE 3458 resize

JEE 3477 resize

JEE 3475 resize

JEE 3477 resize

JEE 3507 resize