วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 9 ส.ค. 61 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอินทโมลีประทาน
591075 resize

591073 resize

591073 resize

591076 resize