วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 9 ส.ค. 61 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อคุณแม่ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอินทโมลีประทาน
591075 resize

591073 resize

591073 resize

591076 resize